بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در قطر

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در قطر

بررسی آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در منطقه خاورمیانه و آسیا نسبت به سایر نقاط جهان محدود می باشد. کشور قطر برای بهبود سلامت شهروندان خود، یکی از کشورهای این منطقه می باشد که آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از الکتروشوک را بررسی کرده است. به منظور انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی در سال 2013 جمع آوری شده است. این اطلاعات از مراکز مختلفی از جمله مرکز اورژانس ملی، 4 مرکز اورژانس و 8 بیمارستان دولتی بدست آمده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در قطر

طبق آمار بدست آمده، سالانه در هر 100 هزار نفر، نیروی اورژانس به 23.5 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی رسیدگی می کند. در 447 بیمار مورد بررسی در آخرین حملات قلبی خارج بیمارستانی وقت، مشخص شده است که اکثر بیماران آقایان با میانگین سنی 51 سال هستند. در 92 مورد از حملات قلبی خارج بیمارستانی در این بیماران، افراد ناظر CPR انجام داده اند (20.6%). در 12 بیمار (2.7%) افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار برای بیماران استفاده کرده اند که آمار محدودی است. اطلاعات کامل روند درمانی در این 447 بیمار در جدول زیر قابل مشاهده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در  قطر

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.