بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه

از اواسط دهه ی 90 میلادی قراردهی دستگاه های شوک خودکار در سطح شهرهای فرانسه برای بهبود امدادرسانی به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی، آغاز شده است. پراکندگی دستگاه های شوک خودکار در مناطق مختلف متفاوت می باشد. برای بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار، به مدت 5 سال در 51 منطقه فرانسوی با جمعیت 29.3 میلیون نفر اطلاعات لازم جمع آوری شده است. که شامل تعداد دستگاه های دفیبریلاتور و سطح آگاهی مردم از آنها برای استفاده می باشد.

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در فرانسه

بررسی ها نشان داده است که در مناطق 1000 کیلومتر مربعی با 100 هزار نفر جمعیت، تعداد دستگاه های شوک خودکار از 5 تا 3399 دستگاه متفاوت می باشد. تنها در 18 منطقه تعداد دستگاه های شوک خودکار و آگاهی مردم هر دو به میزان مناسب می باشد. آمار نشان می دهد که میزان نجات جان انسان ها در مناطقی که تعداد دستگاه شوک اتوماتیک بیشتر از میانگین می باشد، دو برابر است که آمار قابل توجهی می باشد. در نقشه زیر مناطق با توجه به تعداد دستگاه های الکتروشوک و میزان آگاهی مردم دسته بندی شده اند.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.