بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهر میلان، ایتالیا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در میلان، ایتالیا

استفاده از دستگاه شوک خودکار باعث نجات جان بسیاری از افرادی که در محیط خارج بیمارستانی دچار حمله ی قلبی می شوند، خواهد شد. در کشور ایتالیا شهر میلان مطالعاتی با دو هدف انجام شده است تا میزان اثربخشی دستگاه شوک خودکار بررسی شود. هدف اول بررسی تعداد حملات خارج بیمارستانی و تعداد دفعات استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک توسط افراد ناظر می باشد و هدف دوم میزان اثر استفاده از دستگاه شوک خودکار بر سلامتی بیماران پس از احیا می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از سیستم ثبت اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی که از سال 2014 در استان پاویا ایتالیا تاسیس گشته است، استفاده شده است.

دستگاه الکتروشوک

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در میلان، ایتالیا

اطلاعات بیماران و حملات قلبی تا سال 2017 برای بررسی های بعدی جمع آوری شده است. آمار نشان می دهد که تنها در 9 بیمار از 140 بیمار، پیش از رسیدن نیروهای امدادی افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند که تقریباً 6.4% می باشد. پزشکان و مسئولان کشور معتقد بودند که آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار بسیار پایین می باشد این در حالی است که در ایتالیا قانونی برقرار می باشد که طبق آن اجازه ی استفاده از دستگاه شوک خودکار به عموم مردم داده نمی شود.

همچنین بررسی ها نشان داده است که سلامت بیماران پس از 30 روز از احیا در بیمارانی که پیش از رسیدن نیروی امدادی از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند بسیار بهتر بوده است چراکه فاصله ی زمانی بین حمله ی قلبی و شوک الکتریکی امدادی در این گروه از بیماران بصورت چشم گیری کمتر می باشد. طبق نتایج این بررسی قانون منع استفاده از دستگاه الکتروشوک برای عموم، استفاده از دستگاه را محدود ساخته است.

در حال حاضر 503 دستگاه شوک خودکار در استان پاویا موجود می باشد که برای هر 1093 نفر یک دستگاه اختصاص می یابد. اما آمار استفاده از دستگاه بسیار کم می باشد. بدین منظور مسئولین تصمیم گرفته اند تا با تغییر منع استفاده از دستگاه شوک خودکار برای عموم، آمار را بهبود بخشند و همچنین با راه اندازی نرم افزارها در تلفن های هوشمند هنگامی که افراد در محله حادثه حضور دارند از محل دستگاه شوک خودکار مطلع شوند و به بیماران امدادرسانی کنند.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.