بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهر شریوپورت، ایالت لوئیزیانا، آمریکا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شریوپورت، ایالت لوئیزیانا، آمریکا

هر ساله 350 هزار نفر در آمریکا دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی می شوند. اکثر این حملات قلبی توسط نیروهای امدادی اورژانس درمان می شوند اما با توجه به رشد آگاهی نسبت به تاثیر قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها و استفاده افراد ناظر از آنها، در این تحقیق آمار مربوط به تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی که در شهر شریوپورت ایالت لوئیزیانا آمریکا رخ می دهند بررسی شده است. سپس آماری مربوط به نحوه امداد رسانی به بیماران که شامل دستگاه شوک خودکار می باشد نیز ارائه شده است.

دستگاه شوک خودکار

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در شریوپورت، ایالت لوئیزیانا، آمریکا:

برای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی که شامل نوع حمله ی قلبی نیز می باشد در 9 سال جمع آوری شده است. اطلاعاتی نظیر شرایط سلامت بیماران پس از ترخیص از بیمارستان نیز گردآوری شده است. بین سال های 2008 تا 2016، 2752 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در شهر شریوپورت رخ داده است.

از بیماران احیا شده 39.4% CPR مکانیکی، 38.8% CPR توسط افراد ناظر و 5.1% استفاده از دستگاه الکتروشوک بوده است که در مقایسه با آمار کشوری این میزان کمتر می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده نیاز است تا پوشش دهی دستگاه شوک اتوماتیک در شهر شریوپورت بهبود یابد و با قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهر و آگاه سازی مردم در این رابطه آمار احیا بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی بهبود یابد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.