بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شانگهای چین

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شانگهای، چین

استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرهای مدرن و توسعه یافته در حال افزایش است و در کشورهای مختلف سازمان های ویژه ای برای این منظور راه اندازی شده است. در کشور چین نیز شهرهای بزرگ در حال سرمایه گذاری برای تهیه دستگاه های شوک خودکار و قراردهی آن در سطح شهرها برای استفاده ی عموم می باشند. در این مطالعه نتایج بدست آمده از برنامه های مربوط به دستگاه های شوک خودکار در شهر شانگهای بررسی شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در شانگهای، چین

برای انجام این تحقیق مکان دقیق قرارگیری دستگاه های شوک خودکار از سال 2018 ثبت شده است و نقشه های دستیابی به این دستگاه ها بدست آمده است. در مجموع 283 دستگاه شوک اتوماتیک در دو نقشه ی نهایی فراهم شده مشخص شده است. 170 مورد از مکان های قرارگیری این دستگاه های شوک خودکار واقعاً در دسترس بوده است. تنها در 142 مورد دستگاه شوک خودکار در محل وجود داشته است و از این تعداد 112 مورد با مکان ثبت شده به صورت دقیق تطابق داشته اند.

94 دستگاه شوک خودکار در مکان قرار داده شده مجهز به علائم هشدار دهنده بوده اند و 107 مورد دستورالعمل احیا را بصورت نوشتاری داشته اند. سپس از 230 نفر که در نزدیک این دستگاه های شوک خودکار بوده اند گزارشی تهیه شده است که نشان می دهد 79 نفر سطح آگاهی خوب داشته اند. 112 نفر از وجود دستگاه شوک خودکار در منطقه مطلع بوده اند ولی 108 نفر مکان دقیق دستگاه را می دانسته اند.

87 نفر آموزش های احیا قلبی را دیده بودند که از این تعداد تنها 26 نفر اعلام آمادگی برای احیا قلبی را داشته اند. این آمار نشان می دهد که نیاز است تا با اندیشیدن تدابیری بصورت بهتر از دستگاه های شوک خودکار موجود در سطح شهر استفاده شود. در نمودار زیر آمار مربوط به مکان قراردهی دستگاه های الکتروشوک و تعداد دستگاه های در دسترس قابل مشاهده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شانگهای چین

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.