بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سورنتو، ایتالیا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سورنتو، ایتالیا

بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی یکی از مشکلات سلامت در کشور ایتالیا است. استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر از سال 2001 در ایتالیا ثبت شده است و از سال 1999 هر ساله تعداد زیادی دستگاه شوک خودکار عمومی در سطح این کشور قراردهی می شود. در سال 2017 بیش از 50 هزار دستگاه شوک خودکار عمومی در ایتالیا ثبت شده است. سالانه حدود 60 هزار حمله قلبی خارج بیمارستانی در کشور ایتالیا رخ می دهد. در این کشور به منظور بهبود سلامت مردم آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مختلف بصورت جداگانه بررسی می شود. در ادامه به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در منطقه سورنتو در کشور ایتالیا پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در سورنتو، ایتالیا

به منظور انجام این تحقیق آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار بین سال های 2007 تا 2017 جمع آوری شده است. 138 مورد حمله قلبی اطلاعات کاملشان ثبت شده است که برای ادامه بررسی انتخاب شده اند. 115 مورد از این حملات نیروی اورژانس به آنها رسیدگی کرده است و 23 مورد توسط افراد ناظر بررسی شده اند. 80.2 درصد از حملات در داخل منازل رخ داده است. در گروهی که افراد ناظر به بیماران رسیدگی کرده اند آمار زنده مانی بیماران بیشتر بوده است و حدود 45 درصد ثبت شده است. توزیع دستگاه شوک خودکار در منطقه سورنتو در شکل زیر قابل مشاهده است. در مجموع در سال 2017، 128 دستگاه شوک خودکار در این منطقه ثبت شده است. در طول مدت زمان مورد مطالعه استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر از 2.1 درصد به 16.8% رشد داشته است که آمار خوبی است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سورنتو، ایتالیا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.