بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سوئد

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در سوئد

همانطور که در مقالات پیشین اشاره شده است استفاده از دستگاه شوک خودکار باعث کاهش آمار مرگ و میر ناشی از حملات قلبی خارج بیمارستانی می شوند. در کشور سوئد نیز تحقیقات بسیاری برای تجهیز صحیح و بهینه شهر ها و اماکن عمومی به دستگاه شوک خودکار انجام شده است. در کشور سوئد سامانه ای برای ثبت دستگاه های شوک خودکار وجود دارد که با ثبت دستگاه در این سامانه آگاهی از نزدیک ترین دستگاه شوک اتوماتیک موجود و استفاده از آن راحت تر و سریع تر خواهد بود.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در سوئد

سازمان ثبت دستگاه های شوک خودکار در سال 2009 در کشور سوئد برای ثبت اطلاعات دستگاه های شوک خودکار موجود تاسیس شده است. برای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در این سازمان بین سال های 2013 تا 2016 جمع آوری شده است و همچنین اطلاعات مربوط به دستگاه های شوک خودکار ثبت نشده نیز برای انجام مقایسه جمع آوری شده است. تعداد دستگاه های الکتروشوک از سال 2013 تا 2016 دو برابر شده است. تعداد دستگاه های ثبت شده در سازمان در نمودار زیر آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سوئد

در سال 2016 اکثر دستگاه های شوک خودکار (45% ، 7241 دستگاه شوک خودکار)ثبت شده در ادارات و شرکت ها می باشند. در کل 49 دستگاه شوک خودکار در سازمان ثبت نشده بودند که علت آن ناآگاهی از وجود سازمان بوده است. در تصویر زیر آمار دستگاه های الکتروشوک ثبت شده با توجه به محل قرارگیری آنها نشان داده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سوئد

نتایج نشان می دهد که وجود سازمانی برای ثبت اطلاعات دستگاه های شوک خودکار آمار استفاده از دستگاه ها را بهبود می بخشد اما نیاز است تا روند ثبت دستگاه ساده تر شود و همچنین آگاهی لازم از وجود چنین سیستمی به عموم مردم داده شود. با وجود چنین سازمان هایی و جمع آوری اطلاعات دستگاه های شوک اتوماتیک موجود می توان نرم افزارهایی برای دسترسی سریع به نزدیکترین دستگاه ها راه اندازی کرد. در تصویر زیر نیز تعداد دستگاه های شوک الکتریکی خودکار ثبت شده در سازمان در سال 2018 را در کشور سوئد مشاهده می فرمایید.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سوئد

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.