بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سنگاپور

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سنگاپور

قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهر برای استفاده هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی توسط انجمن قلب آمریکا توصیه شده است. به همین منظور در کشورهای مختلف اقدامات بسیاری برای تهیه دستگاه های شوک خودکار و قراردهی آنها در سطح شهر در کنار تحقیق برای دستیابی به آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و مکان بروز آنها انجام شده است. در کشور سنگاپور نیز آمار بروز حملات قلبی با استفاده از داده های سازمان ملی آنالیز شده است و در ادامه بدان پرداخته شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سنگاپور

نتایج استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در سنگاپور

بین اکتبر سال 2001 تا سال 2004، 2254 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی رخ داده است. میانگین سنی بیماران 62.2 سال می باشد و 67.5% از بیماران آقایان هستند. بررسی مکان بروز حمله ی قلبی نشان می دهد که بیشترین آمار مربوط به بنادر، فرودگاه و مناطق مهاجرتی می باشد. که این آمار بویژه در فرودگاه ها حداکثر بوده است و ضرورت قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در این مناطق را نشان می دهد. 71% از حملات در مناطق مسکونی رخ داده است که هر منطقه با توجه به نرخ بروز حملات قلبی، نشانه گذاری شده است و مناطق پرجمعیت نیز شناسایی شده است. از نتایج بدست آمده برای تنظیم نقشه ای مناسب برای قراردهی دستگاه های الکتروشوک استفاده شده است و امروزه کشور سنگاپور یکی از بهترین پوشش دهی های دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها را دارد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.