بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سالونیک - یونان

استفاده از دستگاه شوک خودکار در سالونیک، یونان

سالونیک با 1 میلیون نفر جمعیت دومین شهر بزرگ کشور یونان می باشد. در این مطالعه آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی در شهر بررسی شده است. امدادرسانی اورژانسی در کشور یونان در دو مرحله انجام می شود مرحله ی اول اعزام آمبولانس می باشد که نیروی امدادرسان ابتدایی به محل حادثه می رسد و در مرحله ی دوم نیروی امدارسانی متخصص که شامل پزشک نیز می باشد به محل حادثه ارسال می شود. این مطالعه در یک بازه ی 5 ساله بین سال های 2000 تا 2005 انجام شده است. دستگاه شوک خودکار یکی از تجهیزات مورد استفاده در آمبولانس ها می باشد که در سریع ترین زمان ممکن به محل حادثه ارسال می شود.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در سالونیک، یونان

در کل 1700 مورد گزارش حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در این مدت ثبت شده است. در 1470 مورد حمله ی قلبی در حضور فرد ناظر رخ داده است و در 75 مورد در حضور نیروی امدادرسان این اتفاق افتاده است. میانگین زمان رسیدن نیروی امدادرسان ابتدایی 8.18 دقیقه و نیروی امدارسان متخصص 14.59 دقیقه می باشد. در 597 مورد احیای قلبی در محل حادثه انجام شده است و در 167 مورد بیمار به مراکز درمانی برای احیا انتقال داده شده است. آمار کلی زنده ماندن بیماران10.2% می باشد که آمار بسیار کمی می باشد و کمبود دستگاه الکتروشوک در سطح شهر و در دسترس عموم به خوبی احساس می شود. در حال حاضر مطالعات بسیاری در حال انجام می باشد تا آمار احیا را با توجه به رشد تعداد دستگاه شوک اتوماتیک بررسی نمایند.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرهای بزرگ

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.