بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در زمان پاندمی کرونا در سنگاپور

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در سنگاپور در زمان پاندمی کرونا

 

در مقالات پیشین آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و پیامدهای آن در کشور سنگاپور آورده شده است. همه گیری بیماری کرونا اما بر آمار میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار و بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور سنگاپور تاثیر داشته است، به همین منظور در این تحقیق آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی بین ماه های ژانویه تا مه سال 2020 با آمار مربوط به همین ماه ها در سال 2018 و 2019 مقایسه شده است.  

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی سنگاپور در زمان پاندمی کرونا

در کل 3893 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی ثبت شده است که از بین آنها 1400 مورد در زمان همه گیری بیماری کرونا و در سال 2020 بوده است و در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 1213 و 1280 مورد می باشد. نتایج مقایسه ی آمار پیش و پس از همه گیری کرونا نشان می دهد در زمان همه گیری بیماری، اکثر حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل رخ داده است و هنگام بروز حمله افراد ناظر در محل حضور داشته اند. اما علیرغم حضور بیشتر افراد ناظر، میزان دریافت CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیماران کاهش داشته است بصورت دقیق تر آمار نشان می دهد در سال 2018 میزان استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک توسط افراد ناظر 5.4% در سال 2019 11.1% بوده است که رشد آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار را نشان می دهد اما پس از همه گیری کرونا در سال 2020 این آمار به 9.4% افت پیدا کرده است. همچنین مدت زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل نیز بصورت میانگین 10 دقیقه بیشتر شده است. بصورت کلی در زمان پاندمی میزان بروز حملات قلبی افزایش داشته است و میزان امدادرسانی افت داشته است. در جدول زیر آمار دقیق مربوط به بیماران، روند احیا و میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار به تفکیک سال های مورد بررسی آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در زمان پاندمی کرونا در سنگاپور

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.