بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در زمان پاندمی کرونا در دیترویت، آمریکا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در دیترویت، آمریکا در زمان پاندمی کرونا

در مقالات پیشین به بررسی آمار وز برحملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور آمریکا پرداخته شده است. با همه گیری بیماری کرونا در سال 2020 در کشور آمریکا محدودیت هایی برای امدادرسانی و احیا بیماران توسط افراد ناظر اعمال شد. این موضوع و بیماری کرونا سبب شده است تا آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و سلامت بیماران پس از بروز حمله تحت تاثیر قرار گیرد. در ادامه آمار بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در بازه ی 10 مارچ تا 30 آوریل در دو سال 2019 و 2020 با استفاده از آمار بدست آمده از بیمارستان های دیترویت با هم مقایسه شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی دیترویت، آمریکا در زمان پاندمی کرونا

بررسی آمار بیمارستانی نشان می دهد تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی در جامعه ی آماری مورد مطالعه، پیش و پس از همه گیری کرونا به ترتیب 180 و 291 مورد بوده است. سن بیماران، مکان بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی، شرایط بیمار پس از حمله و میزان مشارکت افراد ناظر پس از همه گیری کرونا بسیار تغییر کرده است که در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد.

 بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در زمان پاندمی کرونا در دیترویت، آمریکا

بررسی ها نشان می دهد در دیترویت میزان بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پس از همه گیری کرونا 62% افزایش داشته است که آمار قابل توجهی است.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.