بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ریاض، عربستان

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ریاض، عربستان

حملات قلبی خارج بیمارستانی سالانه جان بسیاری از افراد را می گیرد. در کشور عربستان برای مقابله با چنین حوادثی دستگاه های شوک خودکار تهیه شده است و در مطالعات بسیاری در شهرهای مختلف سعی بر یافتن مکان های بهینه برای قراردهی دستگاه شوک خودکار شده است که در ادامه به توضیح مختصری از این روش در شهر ریاض پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ریاض، عربستان

شهر ریاض پایتخت کشور عربستان می باشد و مساحتی معادل 1554 کیلومتر مربع دارد. جمعیت این شهر بیش از 5 میلیون نفر می باشد. امدادرسانی در این شهر توسط آمبولانس انجام می شود و متوسط زمان رسیدن نیروهای امداد 13.21 دقیقه می باشد که هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی اصلاً مناسب نیست. در حال حاضر پوشش دهی سطح شهر توسط مراکز درمانی مناسب می باشد اما راه های انتقال افراد به مراکز درمانی نامناسب است. برای همین با توجه به جمعیت روش هایی برای یافتن مکان بهینه قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در هر محله در نظر گرفته شده است که در تصویر زیر مشاهده می شود. یکی از مکان های مورد نظر در این شهر مساجد می باشند که تعداد آنها و رفت و آمد در آنها در سطح شهر زیاد می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ریاض، عربستان

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.