بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانمارک

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانمارک

در کشور دانمارک مانند بسیاری از کشورهای دیگر حملات قلبی خارج بیمارستانی جان بسیاری از انسان ها را می گیرد از این روی کشور دانمارک تدابیر بسیار خوبی را از جمله آموزش شهروندان و آشنایی آنان با دستگاه شوک خودکار، قراردهی دستگاه های شوک خودکار در سطح شهر و در دسترس عموم و همچنین تاسیس سازمان ثبت اطلاعات دستگاه های شوک خودکار که با سازمان ثبت حملات قلبی در همکاری می باشد را اندیشیده است. این اقدامات باعث بهبود آمار سلامت بیماران در این کشور شده است که اطلاعات آن از طریق سازمان ثبت اطلاعات دستگاه الکتروشوک قابل دسترسی می باشد.

نتایج استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانمارک

در سال 2012 تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی 18688 مورد بوده است که از این تعداد 4783 مورد در مکان های عمومی و 13905 مورد در مناطق مسکونی بوده است. در سال 2007 تعداد دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در کشور دانمارک 141 دستگاه بوده است که تا سال 2012 این عدد به 7800 دستگاه رسیده است. این افزایش تعداد دستگاه شوک اتوماتیک باعث شده است که استفاده از دستگاه شوک خودکار در مکان های عمومی در سال 2001 به تعداد 5 مرتبه به 78 بار استفاده در سال 2012 برسد. در نمودار زیر آمار مربوط به افزایش تعداد دستگاه های شوک خودکار و آمار استفاده از آنها آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود نیاز است تا تعداد دستگاه های شوک خودکار در مناطق مسکونی نیز افزایش یابد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانمارک

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.