بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در جنوب دانمارک

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در جنوب دانمارک

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرها و کشورهای مختلف بصورت تفکیک شده در حال بررسی و تحقیق می باشد. در این تحقیق نیز برای بررسی دقیق آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق جنوبی دانمارک، گزارشات استفاده از این دستگاه بین سال های 2014 تا 2018 در این منطقه بررسی شده است.

نتایج استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در جنوب دانمارک

در مجموع 509 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در این منطقه در این مدت ثبت شده است. آمار نشان می دهد که استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در مکان های عمومی، خانه ی سالمندان، ورزشگاه ها و کلینیک های پزشکی از سایر مکان ها بیشتر می باشد و همین طور کمترین استفاده مربوط به ادارات و منازل مسکونی می باشد. در 39% از موارد حملات قلبی که در منازل رخ داده است برای احیا از دستگاه های الکتروشوک قرار داده شده در مناطق عمومی استفاده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در جنوب دانمارک

بررسی ها نشان می دهد که پوشش دهی دستگاه شوک خودکار در مناطق مسکونی و مناطق عمومی جنوب دانمارک به ترتیب 575 متر و 270 متر می باشد. با توجه به نتایج موفقیت آمیزی که قراردهی دستگاه شوک خودکار در مناطق عمومی داشته است و با توجه به آمار بالای حملات قلبی در مناطق مسکونی نیاز است تا قوانین مناسبی برای قراردهی دستگاه های شوک خودکار در مناطق مسکونی نیز وضع شود.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.