بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در توکیو، ژاپن

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در توکیو، ژاپن

کشور ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان می باشد که برنامه ی قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها و بصورت عمومی را سالیان پیش آغاز کرده است. برای بررسی کارایی این طرح نیاز است تا آمار استفاده از دستگاه ها بصورت دقیق بررسی شود. به این منظور اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی در شهر توکیو بین سال های 2013 تا 2017 جمع آوری شده است که در ادامه به بررسی آن پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در توکیو، ژاپن

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و دستگاه شوک خودکار، مناطق شهر با توجه به تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی به سه دسته تقسیم بندی شده اند. این سه دسته شامل عملکرد مستقل و داوطلبانه، غیر مستقل (مربوط به نیروهای امدادی) و نامشخص می باشد که دسته ی مستقل به منازل و سایر مناطق تقسیم بندی شده است.

در مجموع 43460 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی بررسی شده است. گروه A مربوط به دسته ی غیرمستقل با تعداد 7362 مورد، گروه B مربوط به دسته ی مستقل غیر منازل با تعداد 3193 مورد و گروه C مربوط به دسته ی مستقل منازل با تعداد 32915 مورد می باشد. گروه B و C در مقایسه با گروه A آمار CPR و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک پایین تری را داشته اند.

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در گروه A 26.8%، در گروه B 15.1% و در گروه C 0.6% بوده است. این آمار نشان می دهد که میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار بصورت داوطلبانه و توسط افراد ناظر بسیار کم است و اکثر موارد استفاده از دستگاه الکتروشوک توسط افراد نیروهای اورژانس و امدادی است. این موضوع نشان می دهد که نیاز است تا با آگاه سازی افراد از طریق آموزش این آمار بهبود یابد. آمار دقیق مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی که در حضور فرد ناظر بوده است در جدول زیر آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در توکیو، ژاپن

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.