بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ترکیه

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ترکیه

در کشور ترکیه سعی شده است با قراردهی دستگاه های شوک خودکار در سطح شهرها آمار سلامت بیماران پس از وقوع حملات قلبی خارج بیمارستانی بهبود یابد. در این بررسی نیز با ارزیابی شرایط بیمارانی که دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی شده اند میزان تاثیر دستگاه های شوک خودکار و مشارکت افراد ناظر سنجیده شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ترکیه

بررسی آمار نشان می دهد که می توان میزان بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی را در کشور ترکیه برای هر 100 هزار نفر بین 50-100 مورد در نظر گرفت. برای انجام این تحقیق شرایط 100 بیمار که دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی شده اند در سال 2017 در یک مرکز درمانی کشور ترکیه بررسی شده است. میانگین سنی بیماران 69 سال و 59% از آنها آقایان هستند. در 27% از بیماران گردش خود به خودی خون بازگشته است که مربوط به بیمارانی است که افراد ناظر به سرعت امدادرسانی را آغاز نموده اند. متاسفانه هیچ یک از بیماران توسط افراد ناظر از دستگاه شوک اتوماتیک استفاده ننموده اند. در نمودار زیر اطلاعات کامل بیماران بررسی شده مشخص شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ترکیه

 

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.