بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایوان

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در تایوان

اهمیت رسیدگی به بیمارانی که دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی می شوند، در سال های اخیر رشد بسیاری را داشته است. از این روی در کشورهای مختلف با تصویب قوانین و تاسیس سازمانی برای کنترل و سامان دهی قراردهی دستگاه های شوک خودکار آغاز شده است. در سال 2013 در کشور تایوان قانونی برای قراردهی دستگاه شوک خودکار در مکان های عمومی تصویب شده است که دستگاه های قرار داده شده در پایگاهی ثبت می شوند تا اطلاعات مربوط به آنها برای بهبود استفاده از آنها ذخیره شود. از سال 2013 تا 2018، 6151 دستگاه شوک خودکار در سازمان ثبت شده اند و در مکان های مناسب قرار داده شده اند. در ادامه به بررسی میزان استفاده از این دستگاه های شوک خودکار پرداخته شده است.

نتایج بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور تایوان

در این تحقیق 217 مورد استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک که بین سال های 2013 تا 2015 بوده است مورد بررسی قرار گرفته شده است. بیشترین استفاده مربوط به مراکز درمانی و سپس مدارس و ادارات دولتی می باشد. اطلاعات مربوط به محل قرارگیری دستگاه های شوک خودکار و تعداد آنها در جدول زیر آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایوان

با توجه به جدول بالا در برخی مناطق آمار بروز حملات قلبی و تعداد دستگاه های قرار داده شده با هم تناسب ندارند بدین صورت که علیرغم تعداد بالای حملات قلبی خارج بیمارستانی تعداد دستگاه های الکتروشوک قرار داده شده نسبت به سایر مناطق که حملات قلبی کمتر می باشد، محدود تر می باشد.  به همین دلیل نیاز است تا مسئولین توجه بیشتری به چنین بررسی ها داشته باشند تا بهترین مکان برای قراردهی دستگاه شوک خودکار انتخاب گردد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.