بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایلند

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایلند

در کشور تایلند اکثر بیمارانی که دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی می شوند متاسفانه جان خود را از دست می دهند که این موضوع مربوط به محدود بودن دستگاه های شوک اتوماتیک و استفاده از آنها است. برای بهبود این آمار و نجات جان افراد اولین قدم بررسی دقیق آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و مکان بروز آنها می باشد. به همین منظور در کشور تایلند آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی توسط بیمارستان شهر بانکوک جمع آوری شده است که در ادامه به بررسی آن پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در تایلند

آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در شهر بانکوک کشور تایلند بین سال های 2011 تا 2013 جمع آوری شده است و اطلاعات 152 مورد در این زمینه ثبت و بررسی شده است. تنها در 14.5% از این موارد نیروی اورژانس برای کمک به بیماران مراجعه کرده است و این درحالی است که در 49.2% از مواقع دلیل نرسیدن نیروی امدادی به بیماران، فراموش کردن شماره ی تماس با نیروی امداد می باشد. آمار بازگشت گردش خود به خودی خون و زنده مانی بیماران 30 روز پس از حمله به ترتیب 53.3% و 10.5% است. در جدول زیر پارامترهای تاثیرگذار بر زنده مانی بیماران مشاهده می شود. همان طور که مشاهده می شود بسیاری از کسانی که جان خود را از دست داده اند نیاز به شوک الکتریکی و دستگاه شوک خودکار داشته اند که نشان می دهد در صورت فراهم سازی دستگاه شوک خودکار می توان آمار زنده مانی بیماران را بهبود بخشید.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایلند

 

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.