بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیروت، لبنان

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیروت، لبنان

آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای پیشرفته بررسی شده است، این موضوع نشان می دهد برای بهبود نتایج سلامت بیماران پس از حملات قلبی خارج بیمارستانی، علاوه بر تامین دستگاه های الکتروشوک، مطالعات و بررسی آمار نیز ضروری می باشد. در ادامه به بررسی آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور لبنان و در شهر بیروت در بین جوانان پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در بیروت، لبنان

به منظور انجام این بررسی آمار مربوط به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی که کمتر از 35 سال سن دارند در بازه ای 20ساله بین 1997 تا 2017 در شهر بیروت جمع آوری شده است. اطلاعات 54 بیمار برای بررسی های بیشتر انتخاب شده است. 74.1% از بیماران مردان بوده اند و میانگین سنی بیماران 17.9 سال است. رایج ترین مکان بروز حملات قلبی منازل بوده است(44%) و در 78.8% از موارد فرد ناظر در محل حضور داشته است. برای 22 بیمار پیش از رسیدن نیروی امداد CPR انجام شده است. استفاده از دستگاه شوک خودکار نیز تنها در 7 مورد(13%) ثبت شده است و آمار کلی زنده مانی بیماران 16.7% بوده است که آمار بسیار محدودی است. در جدول زیر آمار مربوط به پارامترهایی که بر زنده مانی بیماران تاثیر دارند آورده شده است. همان طور که آمار نشان می دهد نیاز است تا آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در کشور لبنان بهبود یابد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیروت، لبنان

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.