بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در بُرنهلم، دانمارک

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در بُرنهلم، دانمارک

بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور دانمارک بصورت بسیار گسترده ای انجام می شود و اکثر مناطق این کشور از نظر آماری بررسی شده اند. در این مقاله نیز با بررسی آمار تعداد دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در سیستم یکپارچه کشور دانمارک و بررسی وضعیت باتری و پدهای دستگاه شوک خودکار بین سال های 2016 تا 2019 در منطقه بُرنهلم، آمار پوشش دهی دستگاه و استفاده از دستگاه هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی ارزیابی شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در بُرنهلم، دانمارک

از 211 دستگاه شوک خودکار ثبت شده در این منطقه، 181 دستگاه در زمان بررسی در دسترس بوده اند. 40 دستگاه دیگر اکثراً بدلیل خرابی پد قابل استفاده نبوده اند. بررسی آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی نشان می دهد به ترتیب 5.6%، 4.1% و 1% از حملات در شعاع 100 متری، 750 متری و 1800 متری از دستگاه های شوک خودکار غیرقابل استفاده بوده اند. آمار دقیق حملات قلبی خارج بیمارستانی و پوشش دهی دستگاه های شوک خودکار در این منطقه، در نمودارهای زیر قابل مشاهده است.

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در بُرنهلم، دانمارک

این آمار نشان می دهد تقریباً از هر 20 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی 1 مورد تحت پوشش دستگاه شوک خودکاری است که عملکرد مناسب ندارد. با اینکه آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در این منطقه بالا است، اما باید برنامه های سالانه برای نگهداری و سرویس دستگاه های شوک خودکار با جدیت بیشتری پیگیری شوند.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.