بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در باریلوچه، آرژانتین

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در باریلوچه، آرژانتین

یکی از نکات بسیار مهم پیش از فراهم سازی و قراردهی دستگاه های شوک خودکار در شهرها بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در آن شهر و مکان بروز حادثه می باشد. در شهر باریلوچه کشور آرژانتین آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی به منظور دستیابی به تعداد و مکان دقیق حملات قلبی و همچنین میزان اثربخش بودن استفاده و قراردهی دستگاه شوک خودکار جمع آوری و مطالعه شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در باریلوچه، آرژانتین

برای انجام این بررسی آمار مربوطه به حملات قلبی خارج بیمارستانی از بیمارستان ها و مراکز امدادرسانی جمع آوری شده است. این اطلاعات شامل مکان دقیق بروز حادثه و وجود یا عدم وجود افراد ناظر در محل می باشد. در مجموع در مدت یکسال 61 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی گزارش شده است که 40% از آنان خانم ها بوده اند و 52% از بیماران بالای 80 سال سن داشته اند.

60 مورد از حملات قلبی در منازل رخ داده است و تنها یک مورد در مکان عمومی رخ داده است. هیچکدام از این موارد توسط افراد ناظر در محل احیا نشده اند و در مواردی که نیروهای امدادرسانی به محل رسیده اند، تنها 10% از بیماران احیا قلبی را دریافت کرده اند که متاسفانه به دلیل اتلاف وقت هیچکدام از بیماران زنده نمانده اند. این آمار نشان می دهد که مناطق مسکونی باید هرچه سریع تر به دستگاه الکتروشوک مجهز شوند تا امدادرسانی به بیماران در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.