بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در اودینه، ایتالیا

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در اودینه، ایتالیا

بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و روند درمان آن باعث می شود تا اطلاعات در این زمینه افزایش یابد و در نتیجه تدابیری برای بهبود امدادرسانی در چنین شرایطی اندیشیده شود. از جمله انتخاب مکان مناسب قرار دهی دستگاه شوک خودکار و برگزاری دوره های آموزشی برای عموم مردم در زمینه ی احیا قلبی و آشنایی با دستگاه شوک خودکار. کشور ایتالیا نیز تحقیقات بسیاری را در این زمینه انجام داده است که در ادامه به بررسی یکی از این تحقیقات که در مناطق شمال شرقی کشور انجام شده است، پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در اودینه، ایتالیا

این تحقیق بین ماه ژانویه سال 2010 و دسامبر سال 2014 در منطقه ی اودینه کشور ایتالیا انجام شده است. تمامی اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی که در این منطقه توسط گروه امدادی رسیدگی شده اند، جمع آوری شده است. در کل 1105 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در این شهر و در این بازه ی زمانی ثبت شده است که میانگین سنی بیماران 72.6 سال است. از این تعداد 489 مورد CPR دریافت کرده اند و تنها در 142 بیمار روند طبیعی قلب بازگشته است.

بررسی ها نشان می دهد که پیش از رسیدن نیروهای امداد اورژانس CPR تنها در 62 بیمار توسط افراد ناظر انجام شده است. متاسفانه آماری در زمینه ی استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک توسط افراد ناظر وجود ندارد و تنها نیروهای امدادی از این دستگاه برای بیماران استفاده کرده اند که این موضوع ضرورت گسترش آموزش ها در این زمینه را نشان می دهد. در جدول زیر اطلاعات مربوط به بیماران و روند درمانی آنها مشخص می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در اودینه، ایتالیا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.