بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در انگلستان

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در انگلستان

حملات قلبی خارج بیمارستانی یکی از کشنده ترین بیماری ها می باشد که با کنترل و تجهیز شهرها می توان جان بسیاری از انسان ها را نجات بخشید در انگلستان سالانه از سمت مرکز اورژانس گزارشی در ارتباط با آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار منتشر می شود. جدید ترین این آمار نشان می دهد که در سال 2019، 2602 مورد حمله ی خارج بیمارستانی در مردان، 1401 حمله ی خارج بیمارستانی در خانم ها و 1 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی نامشخص رخ داده است. میانگین سنی کل در بیماران 63 سال می باشد. همچنین بیشترین آمار بروز حملات قلبی در روزهای یکشنبه(15.3%) و در ساعات صبحگاهی بین 8 تا 11.5 صبح(23.3%) می باشد. همچنین 2918 (72.9%) از حملات در مکان های خصوصی مانند منازل مسکونی رخ داده است.

نتایج بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور انگلیس

میزان مشارکت افراد ناظر هنگام بروز حمله ی قلبی برای امدادرسانی به بیماران در سال های مختلف در جدول زیر نشان داده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در انگلستان

همچنین آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک قرار داده شده در اختیار عموم نیز در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در انگلستان

در بیمارانی که از دستگاه شوک اتوماتیک برای اعمال شوک الکتریکی استفاده شده است، آمار سلامت و ترخیص از بیمارستان 57.1% می باشد که نسبت به سال گذشته 5.8% رشد داشته است که این افزایش همکاری افراد ناظر برای استفاده از دستگاه های الکتروشوک را نشان می دهد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.