بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در امارات متحده عربی

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در امارات متحده عربی

با توجه به آمار بالای مرگ و میر ناشی از حملات قلبی خارج بیمارستانی، در اکثر کشورها تحقیقات گسترده ای برای شناسایی مکان بروز حملات و مکان بهینه قراردهی دستگاه شوک خودکار انجام شده است. امارات متحده عربی نیز یکی از کشورهایی است که با بررسی حملات قلبی خارج بیمارستانی رخ داده در سطح کشور در حال بررسی تهیه و قراردهی بهینه ی دستگاه های شوک خودکار می باشد و در ادامه به بررسی آمار مربوطه پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در امارات متحده عربی

برای انجام این تحقیق تمامی اطلاعات مربوط به حملات قلبی ثبت شده توسط آمبولانس های کشور بین سال های 2017 و 2018 جمع آوری شده است. در مجموع 715 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در این یک سال ثبت شده است که آمار قابل توجهی است. 77% از بیماران مردان هستند. در 5% از موارد پیش از رسیدن آمبولانس بیمار فوت کرده است.

69.9% از موارد حملات قلبی در منازل، 22.5% در مراکز عمومی و خیابان ها و 6.8% از موارد در محیط کار اتفاق افتاده است، آمار به تفکیک در نمودار زیر آورده شده است. در 51.7% از موارد افراد ناظر در محل حضور داشته اند که 197 مورد CPR را برای بیمار انجام داده اند. دسترسی عمومی به دستگاه الکتروشوک در این کشور تنها 1.8% بوده است که بسیار محدود است و تنها در 13 مورد از حملات از دستگاه شوک اتوماتیک پیش از رسیدن آمبولانس استفاده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در امارات متحده عربی

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.