بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در اسپانیا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در اسپانیا

آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشورهای مختلف بسیار با هم تفاوت دارد. در کشور اسپانیا سیستمی یکپارچه برای ثبت آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی راه اندازی شده است که در ادامه به بررسی آمار آن بین سال های 2013 تا 2014 پرداخته شده است. این سیستم جمعیت 46343659 نفر را در کشور اسپانیا پوشش می دهد.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در اسپانیا

نتایج این تحقیق نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه، 8997 بیمار دچار حمله قلبی خارج بیمارستانی در کشور اسپانیا شده اند. میانگین سنی بیماران63.7 سال گزارش شده است که 71.95% آنان آقایان هستند. 5103 مورد از حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل رخ داده اند. 2368 مورد از حملات در حضور افراد ناظر نبوده اند. در 1980 بیمار، ریتم قلبی اولیه پس از بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی، نیاز به اعمال شوک الکتریکی داشته است.

در 2689 بیمار، افراد ناظر اقدام به احیا قلبی پیش از حضور نیروی امدادی کرده اند که در 1261 مورد از دستگاه شوک خودکار برای بیماران استفاده شده است و طبق نتایج بدست آمده از بیمارستان، آمار زنده مانی و سلامت عصبی در این گروه از بیماران بیشتر از سایر بیماران بوده است. این موضوع اهمیت قراردهی دستگاه شوک خودکار در اماکن عمومی را به خوبی نشان می دهد. نتایج نشان می دهد در کشور اسپانیا گروه سنی جوانی از جمعیت در خطر بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی هستند که اکثراً در منازل این اتفاق رخ می دهد. تجهیز مناطق مسکونی به دستگاه های شوک خودکار می تواند آمار سلامت و زنده مانی بیماران را در این کشور بهبود بخشد.

دستگاه شوک خودکار

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.