بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در آلمان

استفاده از دستگاه شوک خودکار در آلمان

در سال های اخیر ثابت شده است که استفاده از دستگاه شوک خودکار می تواند نجات بخش جان بیماران باشد. از این روی در کشورهای مختلف به روش های متنوع به بررسی آمار شناخت و استفاده از دستگاه شوک خودکار پرداخته شده است. در کشور آلمان نیز این تحقیقات انجام شده است. در کشور آلمان سرمایه گذاری ها و برنامه های متنوعی برای پوشش دهی شهرها به دستگاه شوک اتوماتیک انجام شده است. در تحقیق انجام شده سوالاتی از پزشکان پرسیده شده است تا آمار استفاده از دستگاه در این کشور بررسی شود که در ادامه به بررسی نتایج آن پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در آلمان

269 پزشک واجد شرایط در مجموع در این بررسی شرکت کرده اند. که از این تعداد 232 پزشک همکاری لازم را برای پر کردن پرسشنامه ها داشته اند. نتایج بدست آمده با توجه به اینکه پزشکان در مراکز درمانی کوچک، متوسط و بزرگ فعالیت دارند در جدول زیر آورده شده است.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در آلمان

با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می شود که تعداد دستگاه های شوک خودکار در کشور آلمان در مناطق پرجمعیت بیشتر می باشد و همچنین آمار استفاده از دستگاه الکتروشوک بیشتر می باشد. نیاز است تا مناطق کم جمعیت نیز تحت پوشش کامل تری از دستگاه های شوک خودکار قرار گیرند و آموزش های لازم برای استفاده از دستگاه و آگاهی مردم داده شود.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.