استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهر تایچونگ، تایوان

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایچونگ، تایوان

از سال 2013 برای کاهش مدت زمان شروع احیا قلبی برای بیمارانی که دچار حمله ی قلبی در محیط های خارج بیمارستانی شده اند، در شهر تایچونگ دستگاه های شوک خودکار در سطح شهر قرار داده شده اند. پس از قراردهی دستگاه شوک خودکار آمار استفاده از آنها در این تحقیق بررسی شده است. برای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی و محل وقوع آنها از مراکز آتش نشانی شهر جمع آوری شده است.

سپس نقشه مربوط به محل قراردهی دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در سطح شهر از مرکز بهداشت و درمان شهر تهیه شده است. سپس با تطبیق محل قرارگیری دستگاه های شوک خودکار و محل بروز حملات قلبی که در تصویر زیر مشاهده می شود، آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک ارزیابی شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایچونگ، تایوان

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایچونگ، تایوان

از ابتدای سال 2017 تا آخر سال، 2609 بیمار که دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی شده بودند توسط نیروهای امدادی احیا شده اند. 395 مورد از این تعداد در مکان های عمومی رخ داده است که از این تعداد 260 مورد توسط نیروهای امدادی احیا شده اند و 52 مورد پس از احیا از سلامت سیستم عصبی قابل قبولی برخوردار بوده اند. در سال 2017، تعداد دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در شهر 952 دستگاه می باشد.

علیرغم اینکه 1108 بیمار در فاصله ی شعاعی کمتر از 300 متر از دستگاه الکتروشوک قرار داشته اند، در سال 2017 تنها 1 بار از دستگاه شوک خودکار توسط عموم استفاده شده است. این آمار نشان می دهد که تنها قرار دادن دستگاه شوک خودکار در سطح شهر کافی نبوده است و نیاز به آگاه سازی عموم مردم با دستگاه شوک خودکار می باشد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.