استفاده از دستگاه شوک خودکار در بلژیک

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در بلژیک

در حال حاضر آمار جامع و دقیقی در رابطه با دستگاه های شوک خودکار در کشور بلژیک وجود ندارد با این حال با روش های مختلفی سعی بر جمع آوری آمار شده است به عنوان مثال در سال 2015 برای بررسی آمار بروز حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در بلژیک پرسشنامه هایی بصورت آنلاین برای کارمندان و شهروندان ارسال شده است. تخمین زده شده است که 70% از دستگاه های شوک خودکار در این کشور در مناطق داخل ساختمانی نصب شده اند و استفاده خصوصی دارند.

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در بلژیک

از آغاز سال 2003 تا سال 2017، حدود 14 هزار دستگاه الکتروشوک در کشور بلژیک خریداری شده است با توجه به طول عمر دستگاه تخمین زده شده است که حدود 10 هزار دستگاه همچنان قابل استفاده می باشند که با توجه به جمعیت 0.9 برای هر هزار شهروند می باشد. آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در بلژیک در هر 100 هزار نفر 82.8 نفر می باشد. آمار کلی نجات بیماران 20% می باشد این درحالی است که این آمار در بیمارانی که پیش از رسیدن به بیمارستان از دستگاه شوک اتوماتیک استفاده کرده اند به 53% می رسد. برای جمع آوری آمار دقیق تر سازمان در حال حاضر مکان قرارگیری دستگاه دفیبریلاتور ثبت می شود و توسط نرم افزارها قابل شناسایی می باشند. در تصویر زیر مکان های مجهز به دستگاه شوک خودکار نشان داده شده است.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در بلژیک

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.